-=[ Mr. Bumblebee ]=-
_Indonesia_

Path : /home/investno/domains/best-rent24.pl/public_html/
File Upload :
Current File : /home/investno/domains/best-rent24.pl/public_html/wp-config.php

<?php
/**
 * Podstawowa konfiguracja WordPressa.
 *
 * Skrypt wp-config.php używa tego pliku podczas instalacji.
 * Nie musisz dokonywać konfiguracji przy pomocy przeglądarki internetowej,
 * możesz też skopiować ten plik, nazwać kopię "wp-config.php"
 * i wpisać wartości ręcznie.
 *
 * Ten plik zawiera konfigurację:
 *
 * * ustawień MySQL-a,
 * * tajnych kluczy,
 * * prefiksu nazw tabel w bazie danych,
 * * ABSPATH.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */

// ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** //
/** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
define('WP_CACHE', true); //Added by WP-Cache Manager
define( 'WPCACHEHOME', '/home/investno/domains/best-rent24.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' );
define('DB_NAME', 'investno_best-rent24');

/** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
define('DB_USER', 'investno_rent');

/** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */
define('DB_PASSWORD', '16301augustow');

/** Nazwa hosta serwera MySQL */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole.
 *
 * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą!
 * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org}
 * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'y^k:vkE_A 0tF@wdEam!E}VMR6r)#d q&z-1cbQ;s$9+]^Hm5ua*hUF4A<S|;E#b');
define('SECURE_AUTH_KEY', '#1xRBkmpEoEo}!}hB0m${b*[phczo<,%eV=d?Q]%m9g~.`xb|n?Su2AHWA7JC,uo');
define('LOGGED_IN_KEY',  '3xusssLg[Y(]lB:KEX4;W$lBpBt`2|!1E}QE4;iILsG*wolG+f~jRgDVu9rVcfu|');
define('NONCE_KEY',    'FzoC rI/~qemX4kS=j~+[}Nr=t4X1}B9,Wn>?[=u$o}o$-YHJ+.cf5u>UEZqUQjI');
define('AUTH_SALT',    'gyT>{y^SA}nQ2Mi1-;5;<y*zjpJCNe:<wQq[V=LKYU@p$Pw8O#]NY)`mGp5I<Ojx');
define('SECURE_AUTH_SALT', '@>5ox<s#w!P5aI*[3aKJ=Tut*eahsl-(C=d^h)[gL&G=f$k%$&=Zu5==$8&Lfj}G');
define('LOGGED_IN_SALT',  '%W!dY44f Ns1]pnaNxh=(s0] (_vXo44,%mwBdmjo`{gi2Q4UvP9(wA#|[JYp,m$');
define('NONCE_SALT',    '3]#+)qwk1SfQ595`_$9@3|I >vWe9t:HnBk{NhUybgM[:t)!FKdR*x1[-W<inIVb');

/**#@-*/

/**
 * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych.
 *
 * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych,
 * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks.
 * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę!
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa.
 *
 * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie
 * ostrzeżeń podczas modyfikowania kodu WordPressa.
 * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali
 * WP_DEBUG podczas pracy nad nimi.
 *
 * Aby uzyskać informacje o innych stałych, które mogą zostać użyte
 * do debugowania, przejdź na stronę Kodeksu WordPressa.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

/** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Copyright © 2017 || Recoded By Mr.Bumblebee