Best-Rent24

1. Niniejszy Regulamin określa warunki umów najmu samochodów zawieranych przez „nazwa i adres firmyprowadzonej przez” w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu.

2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 25 lat, a także posiada uprawnienia do kierowania najmowanym pojazdem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (prawo jazdy) minimum przez okres trzech lat przed dniem zawarcia umowy najmu.

3. Opłata za wynajem oraz koszty zamówionych usług dodatkowych pobierane są z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu określonej w Cenniku za cały okres trwania najmu.

4. Wynajmujący pobiera opłatę na poczet sprzątania samochodu po wynajmie w wysokości 50zł (koszt mycia,sprzątania i uzupełnienia płynu do spryskiwaczy).

5. Pojazdy posiadają pakiety ubezpieczeń przygotowane dla wypożyczalni.

6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do dostarczenia samochodu podobnego co zamówiony tej samej klasy lub wyższej.

7. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel.

8. Najemca jest zobowiązany do podstawowej obsługi pojazdu (kontrola poziomu oleju, płynu chłodzącego, stanu oświetlenia zewnętrznego,kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia), utrzymania pojazdu w należytej czystości oraz zabezpieczeniem przed kradzieżą (zamykania auta, nie pozostawiania otwartych szyb, parkowania w bezpiecznych miejscach). 9. Kosztami naprawy uszkodzonych opon wypożyczalnia zawsze obciąża najemcę.

10. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Najemca odbiera oraz oddaje samochód zatankowany do pełna. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca.
Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Best-Rent24 nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 200% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu i brak zwrotu auta w ciągu 24 godzin od zakończenia umowy powoduje zawiadomienie policji (przywłaszczenie samochodu – art. 284 KK)

11. W razie wypadku lub utraty pojazdu należy natychmiast o zaistniałym fakcie, powiadomić Wynajmującego. Jeżeli doszło do wypadku, kolizji lub utraty pojazdu, należy niezwłocznie zawiadomić Policję oraz zabezpieczyć pojazd. W przypadku jeżeli do kolizji doszło z winy innego uczestnika ruchu drogowego, należy uzyskać od Policji oświadczenie o winie sprawcy.

12. Pożyczający zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.

13. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu

14. Najemca zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem należytej staranności. Zabronione jest w szczególności:
– prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych;
– holowanie innych pojazdów najmowanym samochodem;
– przekraczanie dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
– palenie tytoniu w najmowanym samochodzie;
– dokonywanie w najmowanym pojeździe jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian wpływających na właściwość czy wartość najmowanego pojazdu bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego, w szczególności zabrania się wymiany jakicholwiek części pojazdu;
– używanie pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu oraz Regulaminie, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym używaniem,
– korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomocy w popełnieniu działań sprzecznych z prawem.
– wykonywanie innych czynności mogących doprowadzić do uszkodzenia pojazdu
– przewożenia zwierząt bez uprzedniego powiadomienia wynajmującego – odstępowania pojazdu osobom trzecim

15. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabronione.

16. Pojazdy udostępniane przez Wynajmującego do wynajmu posiadają wymagane przez Ubezpieczyciela zabezpieczenia antykradzieżowe.W celu ochrony mienia przed kradzieżą Wynajmujący ma prawo zamontować w najmowanych pojazdach nadajnik lokalizacyjny GPS.

17. Wynajmujący naliczy kary umowne w następujących przypadkach:
– zagubienia kluczyków
– koszt zależny od modelu auta
– zagubienia dokumentów pojazdu lub tablic rejestracyjnych
– 700,00 zł
– uszkodzenia lub zabrudzenia tapicerki
– faktyczny koszt naprawy w autoryzowanym serwisie
– podmian części pojazdu lub jego wyposażenia
– dwukrotna wartość podmienionych część lub wyposażenia wg aktualnych cen autoryzowanego serwisu wraz z kosztami wymiany.
– przedterminowe zerwanie umowy
– stawka dzienna najmu
– zwrot po wyznaczonym w umowie terminie bez uzgodnienia z wypożyczalnią
– podwójna stawka dzienna najmu.
– uszkodzenia pojazdu
– wartość szkody do wysokości kaucji, chyba że regulamin stanowi inaczej
– oddania pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa
– koszt uzupełnionego paliwa + 30%
– zagubienie lub zniszczenie urządzenia nawigacyjnego (GPS)
– koszt urządzenia.